بازی باربی جدید

آرایشگاه زیبا

در این بازی دخترانه جدید شما باید یک آرایش حرفه ای و زیبا را انجام دهید …

باربی زیبا

در این بازی دخترانه جدید و محبوب شما باید با سلیقه خودتان باربی زیبا را آرایش کنید…

ماشین باربی

طرفداران شخصیت محبوب باربی اینبار باید رانندگی را تجربه کنند …

صورت زیبا

در این بازی دخترانه شما باید یک صورت زیبا را به صورت حرفه ای و با سلیقه خودتان آرایش کنید.

بانوی مرموز

در این بازی زیبا شما باید یک بانوی مرموز را آرایش کنید که هدف او مخفی است و نمیدانید که این آرایش را برای رفتن به چه مکانی میخواهد…